22 Nisan 2013 Pazartesi

DENİZLİ HABER: "Kızılcabölük’te bol bol alışveriş yaptılar.."


 Kızılcabölük’te bol bol alışveriş yaptılar
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri Kızılcabölük’e gezi düzenledi. Şube Başkanı Ayşe Zehra Aykol ve beraberindeki heyet Denizli’nin Kızılcabölük Belediye Başkanı Abdülkadir Uslu’yu makamında ziyaret etti.
DenizliHaber / 19 Nisan 2013 Cuma, 10:58
Türk Ka­dın­lar Kon­se­yi Der­ne­ği De­niz­li Şu­be­si Baş­ka­nı Ayşe Zehra Aykol ile yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Kı­zıl­ca­bö­lük’ü zi­ya­ret etti.
De­niz­li­li ka­dın­la­rı ağır­la­yan Kı­zıl­ca­bö­lük be­le­di­ye baş­ka­nı Ab­dül­ka­dir Uslu, Ko­nuk­se­ver Belde lo­go­su­nu hak­kıy­la ta­şı­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Uslu: “Kı­zıl­ca­bö­lük do­ğa­nın, ta­ri­hin, kül­tür ve sa­na­tın teks­til ile bu­luş­tu­ğu bir nok­ta­da yer alı­yor. Kül­tü­rel ya­pı­sı bo­zul­ma­mış ve tu­ris­tik de­ğer­le­re sahip bir belde.
Kül­tür tu­riz­mi ve eko tu­rizm için öne çık­ma­ya hazır bir belde oluş­tur­duk. Ha­nö­nü ca­mi­si ve He­rak­le­ia Hi­ero­nu­nun res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı da devam edi­yor. Bunun ya­nın­da in­şa­atı devam eden Özay Gön­lüm Te­sis­le­ri ile bu ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Kı­zıl­ca­bö­lük’e ka­zan­dır­dı­ğı­mız viz­yo­nu sayın va­li­mi­zin ve kül­tür tu­rizm mü­dür­lü­ğü­mü­zün des­tek­le­riy­le bir Tu­rizm ca­zi­be nok­ta­sı­na dö­nüş­tür­me­yi ar­zu­lu­yo­ruz” dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder