22 Nisan 2013 Pazartesi

EKSPRES HABER

Ekspres Haber: "Konuksever belde Kızılcabölük"; Türk kadınlar Konseyi’ni ağırladı
Gönderen: mehmethan Tarih: 20.04.2013 Saat: 22:50 
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri Kızılcabölük’e gezi düzenledi.
Şube Başkanı Ayşe Zehra Aykol ve beraberindeki heyet Denizli’nin Kızılcabölük beldesi belediye başkanı Abdülkadir Uslu’yu makamında ziyaret etti.
Kızılcabölük belediye başkanı Abdülkadir Uslu, Konuksever Belde logosunu hakkıyla taşıdıklarını belirtti. Uslu: “Kızılcabölük doğanın, tarihin, kültür ve sanatın tekstil ile buluştuğu bir noktada yer alıyor. Kültürel yapısı bozulmamış ve turistik değerlere sahip bir belde. Kültür turizmi ve eko turizm için öne çıkmaya hazır bir belde oluşturduk. Hanönü camisi ve Herakleia Hieronunun restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanında inşaatı devam eden Özay Gönlüm Tesisleri ile bu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Kızılcabölük’e kazandırdığımız vizyonu sayın valimizin ve kültür turizm müdürlüğümüzün destekleriyle bir Turizm cazibe noktasına dönüştürmeyi arzuluyoruz.” Dedi.
Denizli Şubesi Başkanı Ayşe Zehra Aykol, 15 ilde temsilciliği bulunan Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin 1959 yılında Ankara’da kurulduğunu söyledi ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.
Belediye başkanı Uslu’nun eşi Hatice Uslu’nun eşlik ettiği dernek üyeleri Kızılcabölük Belediyesi Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil müzesini, Kızılcabölük Belediyesi Müftüler Müzesini, Kızılcabölük Belediyesi Çarpına Müzesini, Killi Pınarı, Aşk Yolu ve Herakleia Hieronunu gezdi.
El dokuma atölyelerini de gezen dernek üyeleri dokuma tezgâhlarını ve el dokuma ürünlerini incelediler.
Başkan Ayşe Zehra Aykol Kızılcabölük’e daha önce de gelmiş olmasına rağmen bu geziden çok etkilendiğini, Kızılcabölük’te huzuru bulmuş ve rahatlamış bir ruh yapısına büründüklerini belirtti.
Aykol: “Kızılcabölük’te tarihi ve doğal yapının kültürel ve sanatsal değerlerle kenetlendiğini hissediyorsunuz. Kızılcabölük belediye başkanının ve halkın sıcak tavrıyla karşılaştık. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.
Nostaljik dokuma ürünlerinden bol bol satın alan gurup, akşam saatlerinde Kızılcabölük’ten ayrıldı.

 

DENİZLİ HABER: "Kızılcabölük’te bol bol alışveriş yaptılar.."


 Kızılcabölük’te bol bol alışveriş yaptılar
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri Kızılcabölük’e gezi düzenledi. Şube Başkanı Ayşe Zehra Aykol ve beraberindeki heyet Denizli’nin Kızılcabölük Belediye Başkanı Abdülkadir Uslu’yu makamında ziyaret etti.
DenizliHaber / 19 Nisan 2013 Cuma, 10:58
Türk Ka­dın­lar Kon­se­yi Der­ne­ği De­niz­li Şu­be­si Baş­ka­nı Ayşe Zehra Aykol ile yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Kı­zıl­ca­bö­lük’ü zi­ya­ret etti.
De­niz­li­li ka­dın­la­rı ağır­la­yan Kı­zıl­ca­bö­lük be­le­di­ye baş­ka­nı Ab­dül­ka­dir Uslu, Ko­nuk­se­ver Belde lo­go­su­nu hak­kıy­la ta­şı­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Uslu: “Kı­zıl­ca­bö­lük do­ğa­nın, ta­ri­hin, kül­tür ve sa­na­tın teks­til ile bu­luş­tu­ğu bir nok­ta­da yer alı­yor. Kül­tü­rel ya­pı­sı bo­zul­ma­mış ve tu­ris­tik de­ğer­le­re sahip bir belde.
Kül­tür tu­riz­mi ve eko tu­rizm için öne çık­ma­ya hazır bir belde oluş­tur­duk. Ha­nö­nü ca­mi­si ve He­rak­le­ia Hi­ero­nu­nun res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı da devam edi­yor. Bunun ya­nın­da in­şa­atı devam eden Özay Gön­lüm Te­sis­le­ri ile bu ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Kı­zıl­ca­bö­lük’e ka­zan­dır­dı­ğı­mız viz­yo­nu sayın va­li­mi­zin ve kül­tür tu­rizm mü­dür­lü­ğü­mü­zün des­tek­le­riy­le bir Tu­rizm ca­zi­be nok­ta­sı­na dö­nüş­tür­me­yi ar­zu­lu­yo­ruz” dedi.

Kızılcabölük Türk Kadınlar Konseyini Ağırladı

Kızılcabölük Türk Kadınlar Konseyini Ağırladı
egenazhaber Ali Yapucuoğlu ~ 19 Nisan 2013 ~ Genel
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri Kızılcabölük’e gezi düzenledi.Şube Başkanı Ayşe Zehra Aykol ve beraberindeki heyet Denizli’nin Kızılcabölük beldesi belediye başkanı Abdülkadir Uslu’yu makamında ziyaret etti.
Kızılcabölük belediye başkanı Abdülkadir Uslu, Konuksever Belde logosunu hakkıyla taşıdıklarını belirtti. Uslu: “Kızılcabölük doğanın, tarihin, kültür ve sanatın tekstil ile buluştuğu bir noktada yer alıyor. Kültürel yapısı bozulmamış ve turistik değerlere sahip bir belde. Kültür turizmi ve eko turizm için öne çıkmaya hazır bir belde oluşturduk. Hanönü camisi ve Herakleia Hieronunun restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanında  inşaatı devam eden Özay Gönlüm Tesisleri ile bu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Kızılcabölük’e kazandırdığımız vizyonu sayın valimizin ve kültür turizm müdürlüğümüzün destekleriyle bir Turizm cazibe noktasına dönüştürmeyi arzuluyoruz.” Dedi.
Denizli Şubesi Başkanı Ayşe Zehra Aykol, 15 ilde temsilciliği bulunan Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin 1959 yılında Ankara’da kurulduğunu söyledi ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.
Belediye başkanı Uslu’nun eşi Hatice Uslu’nun eşlik ettiği dernek üyeleri Kızılcabölük Belediyesi Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil müzesini, Kızılcabölük Belediyesi Müftüler Müzesini, Kızılcabölük Belediyesi Çarpına Müzesini, Killi Pınarı, Aşk Yolu ve Herakleia Hieronunu gezdi.
El dokuma atölyelerini de gezen dernek üyeleri dokuma tezgâhlarını ve el dokuma ürünlerini incelediler.
Başkan Ayşe Zehra Aykol Kızılcabölük’e daha önce de gelmiş olmasına rağmen bu geziden çok etkilendiğini, Kızılcabölük’te huzuru bulmuş ve rahatlamış bir ruh yapısına büründüklerini belirtti.
Aykol: “Kızılcabölük’te tarihi ve doğal yapının kültürel ve sanatsal değerlerle kenetlendiğini hissediyorsunuz. Kızılcabölük belediye başkanının ve halkın sıcak tavrıyla karşılaştık. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.
Nostaljik dokuma ürünlerinden bol bol satın alan gurup, akşam saatlerinde Kızılcabölük’ten ayrıldı.

20 Nisan 2013 Cumartesi

Lütfiye ÇetinkayaDÜNYA BARIŞI, GÜVENİ VE KADIN!...


TÜRK KADINININ DÜNYA KADINLARINA ELİNİ VEREREK, DÜNYANIN BARIŞ VE GÜVENİ İÇİN ÇALIŞACAĞINA EMİN OLABİLİRSİNİZ.
KADINLARIMIZ, ERKEKLERDEN DAHA ÇOK AYDIN, DAHA ÇOK VERİMLİ, DAHA ÇOK BİLGİLİ OLMAK ZORUNDADIRLAR.

Başkan A. Zehra AYKOL ve Yönetim Kurulu Üyeleri
         Başkan A. Zehra  AYKOL  ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Derneğimizin resmi açılışı 10 Ocak 2008 tarihinde Denizli Karahayıt HİERAPOLİS te, Ankara Genel Başkanımız Fatoş İNAL yapmış, Avrupa Kadın Konseyinin desteklediği KAPOGEM  PROJESİ hakkında bilgi vermiştir.